Pro Wood, a.s.


V súlade s § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní oznamujeme, žže subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní - spoločnost Pro Wood, a.s. vyhodnotil ponuky na podlimitnú zákazku na predmet „Agroturistické centrum „Biofarma Tomky" - stavebné práce“, vyhlásenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 183/2013 dňa 19.09.2013 pod zn. 15668 - WYP.

Poradie uchádzačov:
1. DOPRASTAV EXPORT s. r. o., Dolné Rudiny 2/3528, 831 04 Bratislava
2. Metrostav Slovakia a. s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
3. HÍLEK a spol. a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica

Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač DOPRASTAV EXPORT s. r. o., nakoľko ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie stavebných prác, čo bolo jediným kritériom na hodnotenie ponúk.